ALGEMENE VOORWAARDEN

🇬🇧

Hidden Valley Portugal

De website en alle te lezen informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Door het verkrijgen van alle informatie verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande disclaimer, deze te begrijpen en daarmee in te stemmen.

Identiteit van de onderneming

Hidden Valley Portugal

Maarten de Vos 

Adres: Hellingbaan 191

4381 NN Vlissingen

Telefoonnummer +31649289139

BTW 185727414B01 

KVK-nummer: 74500163

Intellectueel eigendom

Alle informatie op de website alsmede de documentatie vanuit de events, retraites of cursusdagen zijn beschermd door auteursrecht, dit geldt voor tekst, beeld, foto’s en illustraties. Deze informatie mag niet zonder schriftelijke toestemming van Hidden Valley Portugal worden vermenigvuldigd, gebruikt of openbaar gemaakt.

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle events, consulten, interventies, retraites, workshops, cursussen en coaching die Hidden Valley Portugal verzorgt. Alle trainingen, workshops, cursussen en bijscholing zullen hierna diensten worden genoemd.

Derden

In sommige gevallen kan Hidden Valley Portugal de diensten (mede) met behulp van door hen ingeschakelde derden leveren. Hidden Valley Portugal kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij van mening is dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van de dienstverlening noodzakelijk is.

Algemene Voorwaarden Hidden Valley Portugal 2023

Aanmelding

Aanmelding voor een dienst van Hidden Valley Portugal vindt plaats door de gemailde factuur te betalen en het intakeformulier (dat gemaild wordt) volledig in te vullen en te retourneren via de mail. U gaat daarmee akkoord met de volgende voorwaarden.

Betalingsvoorwaarden

• De betaling kunt u voldoen wanneer u een factuur heeft ontvangen. De factuur wordt na de inschrijving per e-mail aan u toegezonden. Een los consult of activiteit wordt ter plaatse afgerekend.

• De factuur dient per omgaande voldaan te worden onder vermelding van het factuurnummer en uw naam. Tenzij anders vermeld. Indien u de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet behoudt Hidden Valley Portugal het recht uw gereserveerde plek af te staan. Uw betalingsverplichting blijft van kracht.

• Wanneer u wenst dat op de factuur een andere naam en/of adres komt te staan dan ons bekend is vernemen wij dit zo snel mogelijk van u.

Annulering

In geval u uw inschrijving voor een dienst van Hidden Valley Portugal wilt annuleren, dient u rekening te houden met de volgende annuleringskosten:

• De wettelijke bedenktijd voor een dienst bedraagt 14 dagen, gerekend vanf de inschrijfdatum. In deze periode zijn geen annuleringskosten van toepassing.

• Wanneer de dienst binnen 14 dagen na inschrijving begint, stemt u ermee in dat u afziet van de bedenktijd.

• Bij annulering tot vier maanden voor de dienst krijg je 90% van het door jou betaalde bedrag terug.

• Bij annulering tot drie maanden voor de dienst krijg je 50% van het door jouw betaalde bedrag terug.

• Bij annulering minder dan twee maanden voor de dienst krijg je geen restitutie.

• Houd er rekening mee dat wij geen korting of terugbetaling geven voor later arriveren, eerder vertrekken, geannuleerde vluchten, reis vertragingen of ziekte. Als je je deelname annuleert voor om het even welke reden geldt de annuleringsregeling zoals hierboven beschreven zonder uitzonderingen. 

• Alle boekingen zijn definitief, daarom raden wij u ten zeerste aan een annuleringsverzekering af te sluiten.

• Annulering dient schriftelijk te geschieden: per mail naar hiddenvalleyportugal@gmail.com

• Bij onvoldoende inschrijvingen voor een retraite en cursus dag behoudt Hidden Valley Portugal zich het recht voor om deze te verplaatsen naar een later tijdstip. Wij zullen u dan zo snel mogelijk op de hoogte brengen.

• Afmelding voor een individueel consult dient uiterlijk 24 uur van tevoren gedaan te worden anders wordt dit in zijn geheel in rekening gebracht.

• Deelname aan het programma geschiedt op eigen risico. De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor blessures of ander letsel. Als je medische klachten hebt, raadpleeg dan eerst je arts, alvorens deel te nemen aan de dienst.

Overmacht

• In geval van overmacht is Hidden Valley Portugal gerechtigd de werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar ondernemer redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand, of opgelegde wettelijke maatregelen bij een crisis zoals corona.

• Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van ondernemer jegens klant opgeschort zolang hij niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 180 kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

Vertrouwelijkheid

• Alle persoonlijke informatie die door deelnemers aan Hidden Valley Portugal worden verstrekt, is vertrouwelijk en wordt als zodanig behandeld. Hidden Valley Portugal zal nooit, mondelinge of schriftelijk toevertrouwde gegevens van de deelnemers, delen met derden tenzij daar nadrukkelijk schriftelijk toestemming voor is gegeven door de deelnemer.

• Tijdens de cursus dagen en retraites creëren wij samen een veilige omgeving waarbij wij elkaar en al het besprokene vertrouwelijk en met respect behandelen. Hidden Valley Portugal behoudt zich het recht voor om deelnemers die hier niet naar handelen de toegang tot de events, cursus dag en of retraite te ontzeggen.

Aanwezigheid

• In geval van genoodzaakte afwezigheid van de deelnemer door ongewenste, onvoorziene omstandigheden, zal in gezamenlijk overleg getracht worden tot een passende oplossing te komen.

Auteursrecht en eigendom

• Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hidden Valley Portugal mogen lesmaterialen niet worden verveelvoudigd of op enigerlei wijze aan derden ter beschikking worden gesteld of ten behoeve van derden worden gebruikt. 

Klachten

Hidden Valley Portugal kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk of geestelijk letsel van de deelnemer, noch voor diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen. De coach/opleider/begeleider vanuit Hidden Valley Portugal zal zich naar beste vermogen inspannen voor uw opdracht, er is echter geen garantie dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. De eindverantwoordelijkheid voor het beoogde resultaat ligt altijd bij u.

Wijzigingen

De laatste wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden zijn gedaan in november 2023. Hidden Valley Portugal behoudt zich het recht veranderingen aan te brengen aan de voorwaarden wanneer nodig. Deze zijn geldend en leidend voor zowel lopende als toekomstige trajecten en deelnames.